Chương trình liên kết

Khách hàng của chúng tôi có sẵn 5 cấp độ của chương trình liên kết. Ban đầu, 1 Xếp hạng có sẵn cho tất cả những người đã đăng ký với công ty. Để vượt qua chương trình liên kết, khách hàng phải đáp ứng các điều kiện của từng Xếp hạng.

Độc đáo

Quan hệ đối tác đơn giản
Quan hệ đối tác đơn giản
Chỉ có ý chí của bạn để thành công và quyết tâm hình thành sự thành công và tăng trưởng hơn nữa của quan hệ đối tác.
Lợi ích của sự hợp tác
Lợi ích của sự hợp tác
Lợi nhuận ổn định và tăng trưởng nghề nghiệp, độc lập với các điều kiện bên ngoài và độc lập tài chính không giới hạn.
Lợi nhuận lớn
Lợi nhuận lớn
Chuyên nghiệp, tạo độ tin cậy của các nguồn thu nhập và hỗ trợ có trình độ của các chuyên gia công ty.
Giải pháp đáng tin cậy
Giải pháp đáng tin cậy
Hệ thống hợp tác được thử nghiệm theo thời gian không ảnh hưởng đến kết quả chung của quá trình đầu tư.

Chương trình liên kết

1
Có sẵn theo mặc định
3 %
2 %
1 %
1 %
1 %
1 %
1 %
2
Khi doanh thu số lượng $ 50000
4 %
3 %
2 %
1 %
1 %
1 %
1 %
1 %
1 %
3
Khi doanh thu số lượng $ 500000
5 %
3 %
2 %
1 %
1 %
1 %
1 %
1 %
1 %
1 %
1 %
4
Khi doanh thu số lượng $ 5000000
6 %
3 %
2 %
1 %
1 %
1 %
1 %
1 %
1 %
1 %
1 %
1 %
1 %
5
Khi doanh thu số lượng $ 50000000
7 %
4 %
3 %
1 %
1 %
1 %
1 %
1 %
1 %
1 %
1 %
1 %
1 %
1 %
1 %
1 %